Asgari Ücrete İlişkin Düzenleme Yasalaşmıştır

image
image
image
image
image
image
image

SİRKÜ NO: 2020-31

 

KONUSU       : Hizmet erbabına 1/1/2022 tarihinden itibaren yapılan ücret ödemelerine uygulanmak üzere, ödenen ücretin asgari ücrete isabet eden kısmının gelir vergisinden ve damga vergisinden istisna edilmesi ile ilgili yasal düzenleme sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

 

25 Aralık 2021 tarihli ve 31700 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7349 sayılı Kanunun 2 inci maddesi ile 193 sayılı Kanunun 23’üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen bent ile; Hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri Gelir Vergisi'nden istisna edilmiştir.

 

Ancak, istisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenecek. Ödenecek vergi tutarı, bu suretle bulunan vergi tutarının içinde istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanacak. İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamayacak. Birden fazla işverenden ücret alanlarda bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanacaktır.

 

7349 sayılı Kanunun 4’üncü maddesi ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun “IV – Ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar” başlıklı bölümünün (34) numaralı fıkrasında yer alan “ücretlere ilişkin kâğıtlar” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen bent ile; ücretlere ilişkin kağıtların, aylık brüt asgari ücrete isabet eden kısım damga vergisinden istisna edilmiştir.

 

Bilgilerinize sunulur.

Dökümanlar