7352 Sayılı Kanun’la Enflasyon Düzeltmesinin Ertelenmesi ile Tek Seferlik ve Sürekli Yeniden Değerle

image
image
image
image
image
image
image

VERGİ SİRKÜLERİ – 2022/3

KONU: 7352 Sayılı Kanun’la Enflasyon Düzeltmesinin Ertelenmesi ile Tek Seferlik ve Sürekli Yeniden Değerleme Düzenlenmelerinden Yararlanma İmkânına İlişkin Düzenleme Yapılmıştır.

Enflasyon düzeltmesinin ertelenmesini içeren ve 29/1/2022 tarih ve 31734 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren 7352 sayılı "Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla" aşağıda yer alan düzenlemeler yapılmıştır.

1-Enflasyon düzeltmesi ertelendi.

7352 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa eklenen Geçici 33’üncü maddesi gereğince; 2021 ve 2022 hesap dönemleri (kendilerine özel hesap dönemi tayin edilenlerde 2022 ve 2023 yılında biten hesap dönemleri itibarıyla) ile 2023 hesap dönemi geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların oluşup oluşmadığına bakılmaksızın mali tablolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır. 

Diğer taraftan, 31/12/2023 tarihli mali tablolarenflasyon düzeltmesi şartlarının oluşup oluşmadığına bakılmaksızın, enflasyon düzeltmesine tabi tutulacaktır. Yapılan enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan kar/zarar farkı geçmiş yıllar kar/zararı hesabında gösterilecektir. Bu şekilde tespit edilen geçmiş yıl kârı vergiye tâbi tutulmayacak, geçmiş yıl zararı zarar olarak kabul edilmeyecektir.

2-Tek seferlik ve sürekli yeniden değerleme düzenlenmelerinden yararlanma imkânı getirildi.

7352 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa eklenen Geçici 33 üncü maddenin ikinci paragrafında, “Bu Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (Ç) fıkrası uygulaması açısından, birinci fıkrada enflasyon düzeltmesi yapılmayacağı belirtilen dönemler enflasyon düzeltmesi şartlarının gerçekleşmediği dönem olarak değerlendirilir.” hükmüne yer verilerek, mükelleflerin  mükerrer 298 inci maddesinin (Ç) fıkrasında düzenlenen ve 1.1.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe giren sürekli yeniden değerleme uygulamasından faydalanabilmelerine imkan sağlanmıştır.

Bilindiği üzere, 7338 Sayılı Kanun ile ihdas edilen ve 1.1.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe giren VUK Geçici 32 inci maddede “tek seferlik” yeniden değerleme uygulaması ve VUK mükerrer 298 (Ç) fıkrasında “sürekli yeniden değerleme” uygulaması düzenlenmiştir.

Söz konusu yasal düzenlemeye göre;

a-7338 Sayılı Kanun’un 31 inci maddesi ile Vergi Usul kanununun mükerrer 298 inci maddesi başlığı “Enflasyon düzeltmesi, yeniden değerleme oranı ve yeniden değerleme:” şeklinde değiştirilmiş ve bu maddeye, yeniden değerleme uygulamasını getiren(Ç) fıkrası eklenmiştir. Sürekli yeniden değerleme uygulaması sayesinde, tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri (enflasyon düzeltmesi yapanlar ile kayıtlarını Türk para birimi dışında başka bir para birimiyle tutmalarına izin verilenler hariç) enflasyon düzeltmesi yapma şartlarının gerçekleşmediği hesap dönemlerinin sonu itibarıyla, bilançolarına dâhil bulunan amortismana tabi iktisadi kıymetlerini (bu niteliklerini korudukları müddetçe sat-kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası ihracına konu edilenler hariç) ve bunlar üzerinden ayrılmış olup bilançolarının pasifinde gösterilen amortismanları yeniden değerleme oranı ile değerleyebileceklerdir.01.01.2022 tarihinde yürürlüğe giren düzenleme ile yapılan değerlemeye ilişkin herhangi bir vergi hesaplanmayacaktır.  
 b-7338 sayılı kanunun 52 inci maddesiyle Vergi Usul Kanununa eklenen ve 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe giren Geçici 32 inci madde ile; tek seferlik yeniden değerleme uygulaması  getirilmiştir. Tek seferlik yeniden değerleme uygulaması sayesinde isteyen mükellefler, VUK’nun mükerrer 298/Ç maddesinde düzenlenen sürekli yeniden değerleme öncesinde uygulanmak üzere, ilk kez yeniden değerleme yapılacak hesap döneminden önceki hesap döneminin sonu itibarıyla yasal defter kayıtlarında yer alan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini maddede yer alan kapsam, şart ve hükümlere uymak koşuluyla yeniden değerleyebileceklerdir. Bu uygulamada, pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışı tutarı üzerinden %2 oranında vergi hesaplanacaktır.

Dökümanlar