Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 41 Seri No’lu KDV Tebliği

image
image
image
image
image
image
image

VERGİ SİRKÜLERİ - 2022/8

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 41 Seri No’lu Tebliği

Daha önce taslak olarak yayımlanan 41 Seri No’lu KDVGUT de değişiklik yapılmasına dair Genel Tebliğ bugünkü Resmi Gazetede yayımlandı. 29.03.2022 tarihli ve 5359 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranları yeniden belirlenmişti. Bugün yayımlanan tebliğ ile hem ilgili Karar’da yer verilen değişikliklere ilişkin açıklamalar yer almış hem de diğer bazı konularda düzenlemelere gidilmiştir. İlgili Kararda yer alan düzenlemelere tarafımızca daha önce yayımlanan 2022/4 sayılı sirkülerde yer verildiğinden, aşağıda sadece bugünkü tebliğ ile yapılan özel düzenlemelere yer verilmiştir. 

  1. İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulaması:

Mükellefler, yazılı bir sözleşme düzenleyerek bir yıl süreyle anlaştıkları satıcı mükelleflerden, KDVGUT de yer alan “Kısmi Tevkifat Uygulanacak Hizmetler” ve “Kısmi Tevkifat Uygulanacak Teslimler” bölümlerinde belirtilen işlemlere (İlgili bölümlerde yer alan diğer hizmetler ve diğer teslimler bölümleri hariç) ilişkin alımlarında tevkifat sorumluluklarının bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, hesaplanan KDV’nin tamamını sorumlu sıfatıyla beyan edip ödeyebileceklerdir. Bir yıllık sürenin bitimini izleyen yıllarda uygulamaya devam edilmesinin istenmesi halinde sözleşme aynı süreyle yenilenecektir. Bir yıllık süre dolmadan söz konusu uygulamadan vazgeçilmesi mümkün değildir.

Alıcı mükellefler, söz konusu sözleşmelerin bir örneği ile bu kapsamda işlem yapacak satıcı mükelleflerin bilgilerini (adı soyadı/unvanı, vergi dairesi, vergi kimlik numarası, sözleşme uygulama dönemi), işleme ilişkin KDV beyannamesinin verilmesinden önce liste halinde bağlı oldukları vergi dairesine vereceklerdir. Sözleşmelerin feshedilmesi, tadili vb. durumlarda işleme ilişkin KDV beyannamesinin verilmesinden önce bağlı olunan vergi dairesine bildirim yapılacaktır.

İsteğe bağlı tam tevkifata tabi tutulan KDV ile sınırlı olmak üzere satıcıya KDV iadesi her bir işlem için Tebliğin ilgili bölümünde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilecektir.

2. Külçe Demir-Çelik Tesliminde Tevkifat:

Tebliğ düzenlemesi ile; her türlü hurda metallerden elde edilen külçeler ile hurda metallerden elde edilenler dışındaki demir-çelik külçelerinin KDV mükellefleri ve tebliğde sayılan diğer belirlenmiş alıcılara yapılan tesliminde alıcılar tarafından (7/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

Hurda metallerden elde edilenler dışındaki demir-çelik külçelerinin ithalatçılar ve ilk üreticiler (cevherden üretim yapanlar) tarafından yapılan teslimlerinde tevkifat uygulanmayacak, bu safhalardan sonraki el değiştirmelerde ise tevkifat uygulanacaktır. Hurda metalden elde edilen külçelerin ithalatçıları ve üreticileri tarafından tesliminde de tevkifat uygulanacaktır. 

Tevkifat kapsamına, her türlü hurda metallerden elde edilen külçeler ile hurda metallerden elde edilenler dışındaki demir-çelik külçelerinin teslimi girmektedir. Slab, billet (biyet), kütük ve ingot teslimleri de bu uygulama bakımından külçe olarak değerlendirilecektir.

3. Demir-Çelik Ürünlerinin Tesliminde Tevkifat:

Cevherden, hurdadan veya diğer hammaddelerden üretilen demir-çelik ve alaşımlarından mamul her türlü uzun (çubuk, inşaat demiri, profil, kangal demir, filmaşin, tel, halat, hasır, boru, lama vb.) veya yassı (levha, sıcak haddelenmiş yassı ürünler, soğuk haddelenmiş yassı ürünler ve kaplanmış yassı ürünler vb.) ürünlerin, KDV mükellefleri ve tebliğde sayılan belirlenmiş diğer alıcılara yapılan teslimlerinde (4/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

Demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin, ithalatçılar tarafından yapılan teslimleri ile münhasıran cevherden üretilenlerinin üreticiler tarafından ilk tesliminde tevkifat uygulanmayacak, bu safhalardan sonraki el değiştirmelerde ise tevkifat uygulanacaktır. Bununla birlikte, demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin hurdadan, diğer hammaddelerden veya hurda, cevher ve diğer hammaddeler birlikte kullanılarak üretilmesi halinde bu ürünlerin ilk üreticilerinin teslimi dâhil her safhasındaki teslimlerinde tevkifat uygulanacaktır. Profilin boyanmış veya kaplanmış olması, bunların tesliminde tevkifat uygulanmasına engel değildir.

Söz konusu metal ve alaşımlarından imal edilen nihai ürünler ile bunların kesme, sıyırma, kıvırma, kaynak, bükme, vida yeri delme-açma ve benzeri şekillerde işlenmesi sonucu elde edilen yarı mamul ve mamul mahiyetindeki malların teslimleri tevkifata tabi değildir.

4. İmalatçılar Tarafından Yapılan Mal İhracında İhracat Bedeline Göre İade:

İmal ettikleri malları doğrudan ihraç eden imalatçılar, ihracat teslimlerine ilişkin olarak yüklendikleri KDV tutarına bakılmaksızın ihracat bedelinin %10’una kadar devreden KDV tutarı ile sınırlı olarak iade talep edebilirler. Bu uygulama ihtiyari olup, uygulamadan;

  • Sanayi siciline kayıtlı ve sanayi sicil belgesini haiz olan,
  • İlgili meslek odasına kayıtlı bulunan
  • Üretimin yapıldığı dönemde yürürlükte bulunan Sanayi Sicil Tebliğlerinde öngörülen sayıda işçi çalıştıran ve gerekli araç parkına sahip olan veya kapasite raporundaki üretim altyapısına sahip olan imalatçılar faydalanabilecektir.

İmalatçılar, ilgili dönem KDV beyannamesinde “Yüklenilen KDV” sütununa, ihraç edilen mallara ilişkin yüklenilen KDV hesabı yapmaksızın, ihracat bedelinin %10’unu aşmamak kaydıyla iadeye konu olan KDV tutarını yazacaktır.

İhraç edilen malların geri gelmesi halinde ithalat istisnasından faydalanılabilmesi için, bu uygulama kapsamında iade edilen tutarların gümrük idaresine ödenmesi veya bu tutar kadar teminat gösterilmesi gerekir.

İmalatçılar bu bölüm kapsamında, imalatçı belgelerinde yer alan üretim kapasitesinde öngörülen ve imal edip ihraç ettikleri mallara ilişkin iade talep edebilirler. İmalatçı belgesinde yer alan üretim kapasitesine göre imal edilebilecek mallar ile bu kapsamda fason olarak imal ettirilen mallar için bu uygulamadan yararlanılabilir. Dolayısıyla, imalatçı belgesindeki üretim konusu malların tamamının fason olarak imal ettirilmesi, bu kapsamda iade uygulanmasına engel değildir. İmalatçılar, piyasadan hazır olarak satın alıp ihraç ettikleri mallar için bu uygulamadan yararlanamayacaktır.

İmalatçıların doğrudan ihraç ettikleri malların bünyesinde yurtiçi veya yurtdışından KDV ödemeksizin temin ettiği malların bulunması halinde, ihracat bedeline ilişkin iadenin hesabında, ihracat bedelinden bu şekilde temin edilen malların bedeli düşülerek, iade edilecek KDV tutarı belirlenecektir. 

İlgili işlem kapsamında yapılan iade taleplerinde, yüklenilen KDV listesi istenmeyecek ancak bu uygulamaya özel olarak, ihracatın beyan edildiği dönemden önceki son yirmi dört döneme ilişkin indirilecek KDV listesi istenecektir. 

İmalatçıların bu bölüm kapsamındaki mahsuben iade talepleri, istenen belgelerin ibraz edilmiş olması halinde miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilecektir.

İmalatçıların bu bölüm kapsamındaki 10.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilecek. Süresinde düzenlenmiş YMM Tam Tasdik Sözleşmesi bulunan mükellefler için bu sınır 100.000 TL olarak uygulanacaktır.

İade talebinin 10.000 TL’yi veya YMM Tam Tasdik Sözleşmesi bulunan mükellefler için 100.000 TL’yi aşması halinde, aşan kısmın iadesi vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre yerine getirilecektir. Teminat verilmesi halinde, mükellefin iade talebi yerine getirilecek ve teminat, vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülecektir.

5. Bağımsız Bölümlerde Net Alan Hesaplaması: Bağımsız bölümlerde net alanın ne şekilde belirleneceğine ilişkin yapılan düzenlemede, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği”ne atıfta bulunulmuştur. Buna göre; bağımsız bölümlerin net alanı Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği”nde belirlenen hususlara göre belirlenecektir.

Dökümanlar