İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulaması

image
image
image
image
image
image
image

VERGİ SİRKÜLERİ - 2022/13

41 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile uygulamaya konulan isteğe bağlı tam tevkifat uygulaması ile Mükellefler, yazılı bir sözleşme düzenleyerek anlaştıkları satıcı mükelleflerden, KDVGUT de yer alan “Kısmi Tevkifat Uygulanacak Hizmetler” ve “Kısmi Tevkifat Uygulanacak Teslimler” bölümlerinde belirtilen işlemlere (İlgili bölümlerde yer alan diğer hizmetler ve diğer teslimler bölümleri hariç) ilişkin alımlarında tevkifat sorumluluklarının bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, hesaplanan KDV’nin tamamını sorumlu sıfatıyla beyan edip ödeyebileceklerdir. 

Söz konusu Tebliğ ile yapılan düzenlemeye göre alıcı mükelleflerin, isteğe bağlı tam tevkifat uygulaması kapsamında düzenledikleri sözleşmelerin bir örneği ile bu kapsamda işlem yapacak satıcı mükelleflerin bilgilerini (adı soyadı/unvanı, vergi dairesi, vergi kimlik numarası, sözleşme uygulama dönemi), işleme ilişkin KDV beyannamesinin verilmesinden önce liste halinde bağlı oldukları vergi dairesine vermeleri ve sözleşmelerin feshedilmesi, tadili vb. durumları da yine işleme ilişkin KDV beyannamesinin verilmesinden önce bağlı oldukları vergi dairesine bildirmeleri gerekmektedir.

Konu ile ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 22.06.2022 tarih ve KDV-69/2022-1 sayılı Sirküler’de; mükellefler ile satıcılar arasında düzenlenen sözleşmelerin ve bilgilerin verilmesine ilişkin işlemlerin İnternet Vergi Dairesindeki “Beyanname İşlemleri” bölümünde yer alan “İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Sözleşmeleri Bilgi Girişi” menüsüne girilerek yapılması gerektiği belirtilmiştir. Sözleşme listelerinin ve/veya eklerinin (sözleşmelerin feshedilmesi, tadili vb. durumlar dâhil) teknik arızalar nedeniyle elektronik ortamda gönderilmesinin mümkün olmaması halinde, Tebliğ ile belirlenmiş sürenin son gününe kadar bağlı bulunulan vergi dairesine posta yoluyla taahhütlü olarak gönderilmesi veya elden verilmesi mümkün olacaktır.

Dökümanlar