Gecikme Zammı ve Tecil Faizi Oranlarına İlişkin Değişiklik

image
image
image
image
image
image
image

Bugünkü (21.07.2022) Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile daha önce aylık %1,6 olarak uygulanan gecikme zammı oranı bu tarihten itibaren aylık %2,5 olarak uygulanacaktır. Yapılan bu düzenleme ile birlikte gecikme faizi ve pişmanlık zammı oranları da %2,5 olarak değişmiştir. 

Ayrıca Seri:C Sıra No: 6 sayılı Tahsilat Genel Tebliği ile yıllık %15 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı bugünden (21.07.2022) itibaren yıllık %24 olarak uygulanacaktır.

6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre, ay kesirlerine isabet eden gecikme zammının günlük olarak hesap edilmesi gerektiğinden, vadesinde ödenmeyen amme alacaklarına vade tarihinden, ödendiği/tahsil edildiği tarihe kadar geçecek süre için uygulanacak gecikme zammı tam aylar için aylık esasa; ay kesirleri için ise günlük esasa göre hesaplanır. Gecikme zammı oranının yeniden belirlendiği hallerde; aylık esasa göre gecikme zammının hesaplanacağı bir aylık süre içindeki bir tarihte oran değişikliği yapılırsa, bu bir aylık sürenin tamamına eski oran tatbik edilecek, Kararın yürürlüğe girdiği gün dahil olmak üzere daha sonraki günler için yeni oran dikkate alınacaktır.

6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden değişiklik tarihinden(21.07.2022) itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık %24 oranında tecil faizi uygulanacaktır. Bu tarihten önce yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacakları ile bu Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarına tecil şartlarına uygun olarak ödendikleri sürece müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil faizi oranı (%15) uygulanacaktır.

Dökümanlar